logo

اتیل مرکاپتان

18 / 01 / 21

Share

اتیل مرکاپتان از محصولات جانبی فرآیند تولید DMDS بوده و از مواد پرکاربرد صنعتی و مورد نیاز کشور می‌باشد. این محصول با برخورداری از حجم بازاری برابر با 330 میلیون دلار، عرصه مطلوبی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه و تحقیق می‌باشد.

برچسب برچسب برچسب