logo

Tert dodecyl mercaptan

18 / 01 / 21

Share

C12H26S از دیگر مصولات جانبی فرایند تولید DMDS می‌باشد. این محصول که از جمله مواد پرکاربرد شیمیایی و صنعتی می‌باشد، حجم بازاری معادل با 240 الی 370 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. با توجه به کاربردهای متعدد ماده مذکور،  Tert dodecyl mercaptanعرصه مطلوبی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه و تحقیق می‌باشد.

برچسب برچسب برچسب