Skip to content

در راستای آشنایی دانش‌آموزان با اکوسیستم نوآوری و فناوری صورت پذیرفت؛
بازدید دانش‌آموزان امام رضا (ع) از شرکت صنایع پیشرفته رضوی

به منظور آشنایی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان با اکوسیستم نوآوری و فناوری امکان بازدید حضوری از شرکت صنایع پیشرفته رضوی و واحدهای فناور مستقر در آن فراهم گردید.

اشتراک گذاری: