Skip to content

بررسی فرصت های همکاری مرکز تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری و شرکت صنایع پیشرفته رضوی

در این نشست به ماموریت مرکز تحول و پیشرفت در رفع نیازهای فناورانه تولید ملی، توسعه همکاریهای فناورانه بین المللی و رصد و ترویج فناوریهای نوپدید و آینده ساز و همچنین ماموریت شرکت صنایع پیشرفته رضوی در سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح های فناورانه و دانش بنیان، جهت همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری: