Skip to content

شرکت صنایع پیشرفته رضوی
حامی شرکت های دانش بنیان، فناروان جوان و نخبگان ایرانی

چگونه طرح فناورانه خود را به شرکت صنایع پیشرفته رضوی ارائه دهیم؟

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در آسان‌سازی فرایند تولید، حامی شما فناور دانشمند است. طرح‌های خود را از این طریق برای ما ارسال کنید.