Skip to content

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت پسماند

در دهه‌های اخیر با توجه به تحولاتمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میزان مصـرف‌گرایی و افزایش نفوذ و بهره‌گیری از فناوری‌هاینوین، زندگی بشر با چالش‌ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محیط زیسـت مواجـه شـده است.
پدیده‌هایی
مانند چاقی و پیری جامعه،کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهه‌های اخیـر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده‌اند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. با این وجود ایـن چالش‌هـا در نـوود پـارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت‌ها و الگوهای نوین کسب وکار می‌باشد.

با گسترش شرکت‌های نوپا و اکوسیستم‌های استارتآپی در سال‌های اخیر، علاوه بـر توجـه بـه حوزه‌هـاییکـه بازگشـت سـریع اقتصادی داشته‌اند و با مدل‌های کسب وکار جدید توانسته‌اند خدمات و ارزش‌های جدیدی را با بهره‌وری بالاتر و با قیمـت پـایین‌تر بـه مشـتریان عرضه کنند، روند روبه‌رشدی از استارت آپ‌هایی دیده می‌شود که با تمرکز بر حل مسائل و چالش‌های کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـلاوه بـر ارایـه راه‌حل‌های خلاقانه مبتنی بر مدل‌های کسب وکار جدید، به حل این مسائل و چالش‌ها کمک‌های بزرگی کرده‌اند…

فایل کامل مقاله:

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت پسماند

اشتراک گذاری: