Skip to content

بررسی تجربیات جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت پسماند

در دهه‌های اخیر با توجه به تحولاتمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میزان مصـرف‌گرایی و افزایش نفوذ و بهره‌گیری از فناوری‌هاینوین، زندگی بشر با چالش‌ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محیط زیسـت مواجـه شـده است.
پدیده‌هایی
مانند چاقی و پیری جامعه،کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهه‌های اخیـر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده‌اند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. با این وجود ایـن چالش‌هـا در نـوود پـارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت‌ها و الگوهای نوین کسب وکار می‌باشد.

با گسترش شرکت‌های نوپا و اکوسیستم‌های استارتآپی در سال‌های اخیر، علاوه بـر توجـه بـه حوزه‌هـاییکـه بازگشـت سـریع اقتصادی داشته‌اند و با مدل‌های کسب وکار جدید توانسته‌اند خدمات و ارزش‌های جدیدی را با بهره‌وری بالاتر و با قیمـت پـایین‌تر بـه مشـتریان عرضه کنند، روند روبه‌رشدی از استارت آپ‌هایی دیده می‌شود که با تمرکز بر حل مسائل و چالش‌های کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـلاوه بـر ارایـه راه‌حل‌های خلاقانه مبتنی بر مدل‌های کسب وکار جدید، به حل این مسائل و چالش‌ها کمک‌های بزرگی کرده‌اند…

فایل کامل مقاله:

01pasmandd

چگونه طرح فناورانه خود را به شرکت صنایع پیشرفته رضوی ارائه دهیم؟

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در آسان‌سازی فرایند تولید، حامی شما فناور دانشمند است. طرح‌های خود را از این طریق برای ما ارسال کنید.