گفتگو دکتر بهنام مدیر عامل صنایع پیشرفته رضوی با رسانه قدس انلاین:فرهنگ سازی و مدیریت مصرف انرژی

مصاحبه دکتر بهنام با قدس انلاین

باید در محیط خانواده و مدرسه به فرزندان خود مصرف بهینه انرژی از جمله برق را بیاموزیم تا این فرهنگ در وجودشان نهادینه شده و در واقع آنان انرژی یار و برق یار خانواده شوند.

مشروح مصاحبه در سایت اپارات