Skip to content

طی نشست مشترک شرکت صنایع پیشرفته رضوی و مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی:
تفاهم‌نامه همکاری منعقد گردید

شرکت صنایع پیشرفته رضوی با هدف برگزاری مشترک رویدادهای تخصصی درحوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار، شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری استانی درقالب طرح‌های دارای امکان سنجی شده تفاهم‌نامه‌ای با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان منعقد نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پیشرفته رضوی، با هدف ایجاد بستر مشارکت و همکاری متقابل به منظور تبادل دانش وارزیابی سرمایه‌گذاری برروی استارتاپ‌ها، طرح‌های فناورانه ودانش بنیان، تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه شرکت صنایع پیشرفته رضوی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به امضا رسید.
در این تفاهم‌نامه، دوطرف بر برگزاری مشترک رویدادهای تخصصی درحوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار، شناسایی اولویت های سرمایه گذاری استانی درقالب طرح های دارای امکان سنجی شده تاکید و موافقت کردند از مجاری اطلاع رسانی دوطرف برای ارایه اطلاعات به سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی بهره برداری گردد.

اشتراک گذاری: