Skip to content

 

 

با تکمیل فرم زیر متناسب با محتوای طرح تولیدی یا تجاری خود، می‌توانید ابعاد آن را برای ما تشریح کرده و پس از مطالعه و بررسی نهایی در جلسات   توجیهی از طرح خود دفاع کنید. برای تکمیل این فرم، کارشناسان ارزیابی بازار و سرمایه‌گذاری ما به شما کمک خواهند کرد.


دانلود فرم